من زاده بهشتم.....

دست سرنوشت است که به ناکجا می کشاندم....

و حالا دیگر

جایی در بهشت برای من نیست....

http://uc.irpdf.com/uploads/1325634379.pdf

 

 http://www.parsbook.org/1390/10/jay-dar-behesht-barayeman-nist.html

 

http://opda.ir/showthread.php?s=925948a43d7e67247ddeb5c9b9edef0a&p=100294#post100294