مواظب افکارت باش که تبدیل به حرف می شوند    

مواظب حرفهایت باش که تبدیل به عمل می شوند

مواظب اعمالت باش که تبدیل به عادات می شوند

مواظب عاداتت باش که تبدیل به شخصیت تو می شوند

و شخصیت توست که آینده ات را می سازند