دوست داشتن بهترین مالکیت, و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است...