بازگشت

مغازه دار از انتخاب کردنش هم خنده اش گرفته بود ، هم حسابی حرصش در آمده بود .

روی میز را پر کرده بود از شیشه های عطر و ادکلن با در های باز و بسته. صاحب مغازه در آنها که باز است را تند و تند میبندد و آرام آرام زیر لب غر میزند که اینطوری الکلشان میپرد ، ولی سپیده اصلا حواسش نیست و دوباره در آن شیشه هایی که بسته شده را باز میکند و عمیق بو میکشد. چند دقیقه ای که میگذرد رو به من میکند و با ابروهایی که بالا جهیده و صورتش را معصومانه تر کرده به من میگوید ، رضا جان دیگر هیچ بویی را حس نمیکنم بوی همه شان یکی شده . من میخندم و مغازه دار میگوید خانم ، گفتم که از همین اولی ها یکی را انتخاب کنید . آخر هم هیچ کدامشان را انتخاب نکرد و من خودم همین را خریدم که همیشه میگفت عاشق بویش است.

نمیدانم اولین صورتیست که دیدم یا صورتهایی که قبل از او چشمم رویشان افتاد را ندیدم . چقدر عوض شده ، چقدر با وقار و خانمانه شده .یقینا من هم خیلی تغییر کرده ام که اینقدرغریبه نگاه میکند ، نمیدانم تصور من است یا ..... نگاهش سرد سرد است . منتظر بودم لبخند بزند و کودکانه برایم دست تکان بدهد . پیش خودم میگویم حتما مرا نشناخته . چمدانهایم را روی چرخشان میکشم و نگاهم را در نگاهش میدوزم ....

منتظر با چشمهای قرمز از گریه کردنهای به گفته ی خودش چند شب گذشته نگاهم میکرد .

-" رضا مطمئنی میخواهی بروی؟ یعنی اینقدر رفتن برایت اهمیت دارد که حاضری تمام چیزهایی که اینجا داری را بگذاری و بروی ؟ نمیترسی وقتی که برگشتی خیلیهاشان را از دست داده باشی؟

- " مثلا چه چیز سپیده جان؟ من قرار است بروم و خیلی چیز ها را به دست بیاورم ، خیلی چیز هایی که حالا ندارم و با رفتنم همه را به دست می آورم . تو دوست نداری روزی که با هم ازدواج میکنیم من خیلی بهتر و بالا تر از این باشم که هستم ؟ من که این کار را فقط برای خودم نمیکنم ، این به نفع آینده ی هر دو تامان است"

- "تو الانش هم برای من بهتر از هر چیز و هر کسی هستی .مگر من چه میخواهم جز حضور تو؟ این تصمیمت را هم گردن من نیانداز ، من هیچ به رفتن تو راضی نیستم و هیچ چیز هم بیشتر از این که هستی از تو نمیخواهم . در ضمن پدرت الان در سنی نیست که بتوانی مطمئن باشی تا کی هست و تا کی میتوانی کنارش باشی ، نمیترسی از اینکه برگردی و پشیمان شوی چرا کنارش نماندی؟"

- " میدانی ؟ من همیشه فکر میکنم زندگی انسان مثل زندگی یک پرنده است ، پرنده میتواند توی قفس بماند و هر روز آب و دانه اش را برایش بریزند و تو همان قفس خوش باشد ، ولی میدانی در کنارش چه چیز هایی را از دست میدهد؟ آزادیش را ، زندگی در طبیعت و تمام تجربه هایی که میتواند با حضورش در محیط داشته باشد. دوست ندارم وابستگیهایی که میگویی برایم بشوند همان قفس و نگذارند آزاد باشم . من مطمئن هستم تمام چیز هایی که اینجا دارم همیشه هستند و فرصت دارم با خیال راحت بروم دنبال آن چیز هایی که ندارم . " میخندم و توی صورتش نگاه میکنم " با قول تو هم که خیالم از بابت تو راحت است ، تو را که داشته باشم دیگر چیزی نگرانم نمیکند . "

باز اشک در چشمانش جمع میشود و روی صورتش جاری میشود . آنقدر هیجان رفتن را دارم که حالش را نمیفهمم . باز نگاهم میکند و میگوید " مطمئنی میخواهی بروی ؟ مطمئنی پشیمان نمیشوی؟ "

صورتم را از روی صورتش برگرداندم وانگار اینبار نوبت او ست. نوبت اوست که نگاهش را از نگاهم بردارد و وحشت این حرکتش توان کشیدن چمدان روی چرخهایش را از من میگیرد.

"رضا، نگران نیستی که وقتی برگردی سنت برای ازدواج بالا رفته باشد؟ آن موقع تو پیر پسری و من یک دختر ترشیده ." میخندید.اذیتش کردم . دستهایم را پشت سرم تکیه زدم و گفتم " ازدواج هیچ وقت برای مرد دیر نمیشود . توی هر سنی ، با یک موقعیت خوب مالی و اجتماعی، میتواند یک زن خوب گیر بیاورد. خب من هم دارم میروم همین ها را بدست بیاورم ." از حرفم دلگیر میشود .این را از نگاهش میفهمم . دیگر صحبتش را ادامه نمیدهد . حرف هم نمیزند. دیگر ساکت رو به رو را نگاه کرد و من هم سکوتش را نشکستم.

سعید کنارش ایستاده .چقدر دوشادوش و نزدیک به هم.از این وضعیت خوشم نمی آید. باید به او بگویم از این وضعیت خوشم نمی آید ، دوستم دارد، اگر از او بخواهم دیگر نمیگذارد سعید اینقدر نزدیکش بایستد. همیشه میگفت دوست دارد از آن مرد های غیرتی باشم و بعدش میخندید.

مهمانیِ رفتنم بود که آمد و آرام کنارم نشست . معذب بود . حرکاتش این را میگفت . آرام و طوری که توجه کسی را جلب نکند سرش را نزدیکم آورد و گفت : رضا ، نمی خواهی قبل از رفتنت بیایی با پدرم صحبت کنی؟ "

میخندم و میگویم " دایی مرا دوست دارد ، از بابت او نگران نیستم ، ولی دلم میخواهد روزی که می آیم خواستگاریت ، چیزی باشم که دوست دارم و همه آرزو بکنند جای تو باشند . " اخمهایش در هم میرود " اگر در این مدت من ازدواج کنم چی؟ این ناراحتت نمیکند؟ " حرفش کمی دلگیرم میکند ولی به روی خودم نمی آورم " خوب اگر بخواهی با کسی ازدواج کنی که شرایطی که دوست داری را دارد و ازدواج با او خوشحالت میکند ، مطمئن باش این موضوع مرا هم خوشحال خواهد کرد . " میخواهم غرور را تمام کنم و میگویم " یک قولی هم به من بده ، قول بده اگر تو این مدت کسی پیدا شد که شرایطش دلخواهت بود ، فکر من را نکنی . قول بده تصمیم عاقلانه ای بگیری و اگر خواستی با او ازدواج کنی. " دلگیر نگاهم میکند و میپرسد " یعنی اینقدر برایت بی اهمیت هستم؟ مگر من میتوانم کسی را بیشتر از تو دوست داشته باشم؟ "

شهاب با خنده ای خاص به سمتمان آمد و گفت "به به ، داری از تک تک فامیل قبل از رفتنت حلالیت میطلبی؟ فکر کنم دیگر نوبت من رسیده باشد. " این را میگوید و عمیق به سپیده نگاه میکند " سپیده خانم فکر کنم خاله کارتون داشت و دنبالتان میگشت."

مضطرب و پریشان سریع از کنارمان دور شد .دیگر نگاهم نکرد . روز رفتنم هم در فرودگاه ندیدمش. نیامده بود؟ اگر می آمد حتما میدیدمش. چرا تمام این افکار حالا سراغم آمده ؟ حالا که زمانی فکر میکردم اگر روزی در این شرایط باشم همه چیز دارم و میتوانم خوشبخت ترین باشم.

مادرم پشت تلفن گریه میگرد . میگفت کاش تو هم ازدواج میکردی و میرفتی رضا جا ن هم حالا تنها نبودی که تنهاییت اینقدر مرا نگران کند و هم به هر حال زندگیت را شروع کرده بودی ، همه ی پسر های فامیل دارند ازدواج میکنند و تو ماندی ."

میخندم و میگویم " پس مادر من چرا گریه میکنی ؟ مگر ما چند پسر تو فامیل داریم که اینقدر نگرانی ؟ مطمئن باش تعدادشان آنقدر نیست که توی ایران دیگر برای من زنی باقی نماند ، تازه شما نگران من نباش، حالا نمیگویم چرا، ولی من خیالم از این بابت راحت است ، تا بیایم ایران اولین کاری که بکنم همین است. شما هم خیالت راحت " این را که گفتم صدایش چند لحظه نیامد . پیش خودم فکر کردم ارتباط قطع شده .

مادرم تو قسمت ورود مسافران آمده . صورتش اشک آلود است و معلوم است ساعتها گریه کرده. نزدیکش که میشوم بغلم میکند و روی سینه ام چند دقیقه ای گریه میکند. لباس هایم را بو میکشد و باز هم گریه میکند. پیشانی و چشمهایش را میبوسم و نگاهم را به طرف سپیده می سرانم .

سعید دست پسر بچه ی یکی دوساله ای که در دستش است را میدهد به سپیده و خودش به طرفم می آید. پسر بچه نگاهم میکند و میخندد. خنده اش آشناست . وقتی میخندد همان چال صورت سپیده توی صورتش می افتد. به سپیده نگاه میکنم ، نگاهش را از من بر میدارد ، خم میشود و بچه را بغل میکند و میبوسد .

در گوش مادرم آرام میگویم " آن بچه ای که دستش در دست سپیده است مال کیست ؟" و مادرم بی صدا و عمیق تر روی سینه ام گریه میکند.

 

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
حمید

برایتان سخت نیست به عنوان یک زن از دید یه مرد عاشق صحبت میکنین؟هم این نوشته و هم نوشته قبلیتان.

آرام

واقعا که wowwwwwwwwwww خیلی عالی بود. لذتب ردم. بقیه اش چی؟ تشنه موندیم که؟ جالبه داستان آدم رو با خودش می بره. بهت تبریک می گم. پیش منم بیا که با عمس از باران به روزم.

تنگسير خبري تحليلي گوناگون تنگسير در قسمت با شما سوال از شما پاسخ از مسئولين نظرات خود را درمورد بهتر شدن سايت بيان نمائيد. اخبار استان ،شهرستان،شهر و يا روستاي خود را خودتان بر روي سايت تنگسير با نام خودتان منتشر کنيد خبرنگار محله خودتان شويد www.tangesir.com سایت تنگسیر برای شما چه قسمتهاي به سايت افزوده شود بهتره منتظر نظرات شما هستيم

اميد اقدمي

سيماي زني دردور دست... وبلاگم به روزه با دوتا شعر و كمي حرف تقديم به يه نفر... دعوتيد به نگاه

مرد ايراني

عجيب فصلي است اين تابستان خدا فصل عشق و حرارت و شهوت گرماي دو جسم و در آخر يک روح شدن فصل نياز است در يک نياز مشترک و داغ و پرهوس

زری

سلام داستان زیبایی بود مضطرب این گونه نوشته می شود